Programma

Veilig in Capelle

‘s Avonds nog even in het donker de hond uitlaten, je kinderen alleen naar school en de sportclub laten fietsen of met de nachtmetro terug naar Capelle; we willen dit met een veilig gevoel kunnen doen. Onze politieagenten en handhavers zijn waakzaam en zien erop toe dat wij dit veilig kunnen doen. De Capelse VVD is hen daar iedere dag dankbaar voor.

Vrijheid betekent ook dat je je veilig voelt om te zijn wie je wilt zijn; helaas is dat nog niet altijd vanzelfsprekend. In Capelle mag je zijn wie je wilt zijn; binnen- en buitenshuis. Sociale veiligheid betekent ook dat je je veilig voelt; of je nu thuis bent, op straat loopt, aan het sporten bent of aan het winkelen bent in een van de Capelse winkelcentra.

Menig Capellenaar ervaart echter een gevoel van onveiligheid, daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat de buurten overal schoon en heel zijn. Geen graffiti op de muur en afvaldumping wordt zwaar bestraft. Camera’s in de openbare ruimte kunnen helpen problemen te signaleren en op te lossen. Samen maken we de buurt veilig en het liefst zijn we de ellende voor, daarom ondersteunen we initiatieven in de wijk die de veiligheid verbeteren.

We zien een toename van geweldsincidenten met messen bij onze jonge jeugd. Wij Capellenaren pikken het niet dat jongeren met messen op straat lopen. Straattuig pakken we als gemeente samen met scholen en organisaties hard aan! Het aanvallen van onze hulpverleners vinden wij onacceptabel.

 

 • Een wijkagent in elke wijk is het streven. Onze handhavers doen goed werk, maar zij zijn er niet om de afwezigheid van de politie te compenseren. Daarom zetten we in op een actieve lobby voor meer blauw in de wijken.
 • De Capelse VVD staat voor de veiligheid van onze handhavers en zij moeten dan ook goed zijn toegerust voor hun taak.
 • Handhaving is 7 dagen per week bereikbaar; ondersteunend en dienstbaar.
 • Straattuig met messen pakken we hard aan; preventief fouilleren zetten we in waar nodig.
 • Wij zijn voorstander van strenge controle op scholen om messen, drugs en illegaal vuurwerk op te sporen.
 • Raddraaiers, veelplegers en overlastgevers worden altijd aangepakt; bij schade worden de herstelkosten verhaald op de vandaal.
 • Cameratoezicht op plekken waar veel overlast is; op het Stadsplein wordt ingeval van langdurige overlast real-time camerabeveiliging mogelijk.
 • Het monitoren van het veiligheidsgevoel blijft een vast onderdeel van de bewonersenquête.
 • Voor haatpredikers is er in Capelle geen plaats.
 • Capelle is een LHBTIQ+ gemeente. We vragen om hierop in te blijven zetten voor een veilig thuis evenals bij scholen, verenigingen en maatschappelijke partners.
 • Huiselijk geweld en ouderenmishandeling pakken we aan. De gemeente ondersteunt slachtoffers bij de eerste stap naar hulp.
 • Dierenmishandeling is bij de beesten af en wordt hard aangepakt.
 • We accepteren geen geweld op sportvelden; sportverenigingen worden ondersteund om geweld tegen te gaan.
 • Ondermijnende criminaliteit, wietkwekerijen, mensenhandel en illegale prostitutie worden aangepakt.
 • We sluiten drugswoningen en maken afspraken met woningcorporaties om veroordeelde hennepkwekende huurders te weren en een aantal jaren uit te sluiten van sociale huurwoningen in Capelle (Hennepconvenant).
 • Samen maken we de buurt veiliger. De gemeente stimuleert buurtpreventie en in dit kader het gebruik van apps als Nextdoor en WhatsApp.
 • Cybercrime tolereren we niet; we zetten in op preventie door goede voorlichting aan jong en oud. De gemeente werkt samen met marktpartijen om digitale criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en met de politie om dit te bestrijden.
 • Medewerkers van de gemeente worden opgeleid om maximaal bij te kunnen dragen aan het voorkomen van datalekken en het waarborgen van online veiligheid.
 • Verkeershufters met knalpijpen en straattuig op parkeerplaatsen moeten worden aangepakt.
 • Wij willen extra aandacht voor voorlichting over wat te doen bij een dijkdoorbraak in bijvoorbeeld ’s-Gravenland.
Goed wonen in Capelle

Steeds meer Capellenaren zijn op zoek naar een woning, maar huizen zijn schaars. We willen als Capelse VVD inzetten op vernieuwende woningbouw om meer woonruimte te creëren. Met het Nieuwe Rivium investeren we in woningen voor ‘young professionals’, starters en jonge gezinnen.

Er zijn veel eengezinswoningen in Capelle, terwijl het aantal kleine huishoudens de komende jaren nog verder toeneemt. Daarom zet de Capelse VVD in op woningen die passen bij de samenstelling van de Capelse bevolking. Zo bevorderen we de doorstroom door bijvoorbeeld meer woningen te bouwen voor kleine huishoudens en senioren. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag aan woningen wordt er in de hoogte gebouwd. Enerzijds omdat de grond schaars is en anderzijds omdat we het groene karakter van Capelle niet willen aantasten.

 

 • We houden de OZB zo laag mogelijk en bij structurele meevallers kijken we naar mogelijke lastenverlagingen.
 • Voldoende woningen voor starters en doorstromers; we zetten in op meer koopwoningen (tot 80 m2) onder de NHG-grens.
 • De gemeente denkt mee met woningcorporaties hoe zij huurwoningen op de markt kunnen brengen voor sociale koop.
 • We zetten in op variatie in woningbouw door het toevoegen van meer appartementen voor ouderen (vanaf 110 m2 of meer).
 • Hoogbouw en verdichting zijn onvermijdelijk om in de woningbouwbehoefte te voorzien. Benut hierbij de ruimte rondom OV-knooppunten; waar het past ter versterking van het stedelijk karakter en daar waar goede en mooie hoogbouw de kwaliteit van de ruimte verbetert.
 • We zien kansen voor een Knarrenhof in Capelle. Dit biedt woonruimte voor jonge ouderen die elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
 • We helpen met de woningbemiddelaar ouderen om een meer passende woning te vinden in de eigen omgeving.
 • Bouwgrond is schaars en de woningnood is hoog, dus om nieuwe woningen te kunnen realiseren zetten we in op stadsvernieuwing. Dit betekent ook slopen om te kunnen bouwen.
 • Het percentage sociale woningbouw blijft op 30% en moet aansluiten op de Capelse behoefte; wij bouwen geen sociale huurwoningen voor de regio. Ook andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Een vergunning voor het aanpassen van een woning om zelfstandig te kunnen blijven wonen moet sneller verleend worden.
 • Ook mensen met een lichamelijke beperking moeten in Capelle zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom neemt de gemeente voldoende maatregelen om Capelle toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de breedte van stoepen, verlaagde stoepranden en geleidelijnen.
 • We geven ontwikkelaars de ruimte om bij hun plan de bewoners mee te nemen, om zo voldoende draagvlak te genereren voordat het plan door de gemeente wordt getoetst.
 • Om leegstand en verpaupering van de “Leeuw van Capelle” te voorkomen is vernieuwing of nieuwbouw van dit gebouw – in samenspraak met de omwonenden en passend in de wijk – mogelijk.
 • De Florabuurt vraagt om een upgrade; voor het draagvlak in de wijk doen we dit gefaseerd.
Fijn buitenleven in Capelle

 

Onze wijk is de plek waar we elkaar ontmoeten in Capelle, waar we ons verplaatsen en waar we recreëren. De gemeente zorgt voor een veilige, goed onderhouden omgeving. De kwaliteit van de perkjes, de groenstroken, de stoep en de speelplaats is in de laatste vier jaar verbeterd, maar we zijn er nog niet. We zien in de buurtmonitor en merken tijdens onze gesprekken met Capellenaren dat er ruimte is voor verbetering.

De gemeente draagt zorg voor de basis, maar alleen samen houden we de buurt schoon. Met elkaar hebben de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met afval in de openbare ruimte. Als dat gebeurt, wordt ook de afvalstoffenheffing lager waardoor de Capellenaren meer geld overhouden in hun eigen portemonnee. We produceren met elkaar nog (te) veel afval, dat kunnen we samen verminderen. Wat we kunnen, dat doen we. Echter niet door de Capellenaren met extra kosten op te zadelen. Het vastgestelde Afvalactieplan krijgt een kans. Maar blijkt dit niet tot de beoogde vermindering naar 160 kg restafval per persoon per jaar te leiden, dan grijpen we in. Voor de Capelse VVD betekent dit dat de vervuiler betaalt.

Ook in Capelle leven we met de veranderingen van het klimaat; zware regenbuien, droge periodes en hoge waterstanden. Bij de inrichting van onze leefomgeving houden we hier rekening mee. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan de riolering, de aanplant van bomen tegen hittestress – bijvoorbeeld in Fascinatio – en met waterberging en -buffering. In de coronaperiode werd duidelijk dat we – wellicht meer dan ooit – behoefte hebben aan rust en ruimte in de directe leefomgeving. We zetten daarom niet alleen in op verbetering van de wandelpaden en routes, maar we maken ons ook sterk voor het verminderen van files, geluid en luchtverontreiniging.

De zomers worden steeds warmer en lijken al vroeg in het voorjaar te beginnen. Watersport en recreatie neemt landelijk een vlucht. Capelle ligt ook aan een van de meest bevaren staande mastroutes van Nederland! Aan de IJssel liggen er dus nog volop kansen met prima horecavoorzieningen.

 

 • We gaan voor een bloemrijk en kleurrijk Capelle; met struiken, bomen en waar mogelijk bloemrijke perken die ook bijdragen aan een gevarieerde insectenpopulatie (denk aan bijen en vlinders).
 • Samen met de buurt bekijken we hoe we de buurt kunnen opwaarderen en we stimuleren initiatieven waarbij inwoners zelf het groenonderhoud van hun wijk willen uitvoeren.
 • Hondenpoep op straat blijft een ergernis. We willen strengere handhaving op de opruimplicht.
 • De ganzenpopulatie in Capelle is sterk toegenomen. Overlast van ganzenpoep moet worden teruggedrongen.
 • Wij zijn tegen een systeem waarin betaald moet worden per afvalzak, zoals in de gemeente Zuidplas. Omdat dit zal leiden tot afvaldumping en afvaltoerisme. Afvaltoerisme vanuit buurgemeenten moet worden bestraft.
 • We stimuleren samenwerking met bedrijven om afval weg te brengen.
 • Het Schollebos is voor ons allemaal; een plek om te ontmoeten, te sporten en voor ontspanning. De kinderboerderij kan hierop een goede aanvulling zijn.
 • We zetten in op het doortrekken van het wandelpad aan de Groenedijk naar ‘t Zandrak.
 • Wij zijn voor een mooi en veilig strandje aan de IJssel; voor blauwalg-vrij zwem- en speelwater.
 • Om de kansen die de IJssel ons biedt te benutten zetten we in op aanlegsteigers voor pleziervaartuigen tot vier meter breed met toegang tot horeca, bijvoorbeeld bij het Vuykpark, het Zandrakpark en de Gerrit Kruijt Kade gelegen aan het Rinus Terlouwpad.
Vervoer in Capelle

Capellenaren zijn vrij in de keuze van het vervoer. Voor veel partijen lijkt de automobilist echter vaak de boeman. Wij begrijpen heel goed dat je je auto gebruikt voor het werk, om je ouders naar de dokter te brengen of met het voetbalteam naar een training of wedstrijd op pad te gaan. Daarom willen we dat je je snel en veilig van A naar B kunt verplaatsen; ruim baan voor de auto in Capelle. De Capelse VVD blijft zich inzetten om de automobilist mobiel te houden in onze gemeente. Doorstroming is hierbij prioriteit, net als een veilige en toereikende infrastructuur.

Naast de automobilist neemt de fiets een steeds belangrijke positie in. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en het aanpakken van onveilige kruispunten staat hierbij voor ons voorop. Bij het maken van veilige fietspaden en (verkeers)plannen wordt ook de buurt betrokken. De automobilist en fietser gaat ook steeds meer elektrisch aangedreven op pad. Daar spelen we op in met passend laadpalenbeleid, zodat er voor iedereen plaats blijft.

De metro en (water)bus horen bij een bereikbaar Capelle. Capelle is goed bereikbaar met het OV en dat moet zo blijven. Daarvoor is een sterke lobby in de regio van belang.

 

 • Parkeren in Capelle blijft gratis! Waar veel parkeerdruk wordt ervaren, kan een vergunning of blauwe zone ingesteld worden.
 • Verbeteren van de doorstroming van de Algeracorridor blijft prioriteit, maar Capelle wil geen doorstroomroute naar de Krimpenerwaard zijn. De herstructurering van de Algeracorridor moet de hoeveelheid geluid en luchtvervuiling verkleinen en mag geen verslechtering betekenen voor de Capelse doorstroming.
 • We zien toenemende filevorming in Capelle. We vragen extra aandacht voor de doorstroming op de Capelseweg, Meeuwensingel en de Abram van Rijckevorselweg wanneer deze worden herontwikkeld. Wij willen verder dat de Nijverheidsstraat en Aard van Nesstraat veiliger worden. Daarvoor komt een actieplan waarbij inwoners worden betrokken.
 • Om de parkeerdruk van forensen in wijken als Fascinatio te beperken worden maatregelen getroffen, zoals het instellen van blauwe zones. Oplossingen worden samen met bewoners gekozen.
 • Deelvervoer heeft toekomst, maar mag nu nog niet leidend zijn bij verkeersbesluiten en parkeernormen; Capellenaren gebruiken graag hun eigen auto.
 • Geluidsoverlast en overlast van te hard rijden op de Meeuwensingel in Middelwatering en de Algeraweg wordt aangepakt.
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze wijken staat voor de Capelse VVD voorop. Zo willen wij dit op – onder meer – de volgende plekken aanpakken:
  • de tunnel en oversteekplaats op de Schönberglaan in Middelwatering;
  • de oversteekplaats aan de P.C. Boutenssingel ter hoogte van v.v. Capelle;
  • het wegprofiel van P.C. Boutenssingel, omdat dit uitnodigt om te hard te rijden;
  • het fietspad aan de Schubertstraat in ’s-Gravenland; en
  • de T-kruising Duikerlaan/Kerklaan is na de vernieuwing onveilig, dit moet worden aangepast.
 • In Capelle hanteren we lokale parkeernormen die passen bij onze wijken.
 • De parkeervoorziening bij de Puccinipassage in ’s-Gravenland moet worden geüpgraded.
 • Geplande wegwerkzaamheden in onze gemeente dienen tijdig en met herhalingen gepubliceerd te worden.
 • De Capelse VVD zet zich in om laadpaalklevers tegen te gaan. Met de komst van meer elektrische auto’s willen wij voorkomen dat openbare parkeerplaatsen privé-laadplaatsen worden. Daarom zetten wij in op een laadpalenbeleid dat – op basis van afspraken met concessiehouders voorkomt dat opgeladen elektrische auto’s onnodig lang blijven staan.
 • De gemeente ondersteunt waar mogelijk bij het plaatsen van laadpalen in de wijk en snelladers bij tankstations.
 • Pakketjes en eten laten bezorgen is fijn, maar niet door verkeershufters met bezorgbusjes. Deze overlast wordt in Capelle aangepakt.
 • De fietspaden in het Schollebos worden verlicht met slimme verlichting; dit zijn doorfietsroutes en die moeten veilig zijn.
 • We zetten ons in om fietspaden zoveel als mogelijk te scheiden van de rijbaan voor snelverkeer (>25km/h, inclusief speed pedelecs). Waar dit niet mogelijk is wordt snelverkeer niet toegestaan op de weggedeelten die voor fietsers bestemd zijn.
 • Wij zijn voorstander van deelscooters in de gemeente, maar dan wel met daarvoor aangewezen parkeerplekken.
 • De nachtmetro moet blijven en het treinstation Capelle Schollevaar mag niet worden wegbezuinigd.
 • Voor een bereikbaar Capelle is vier keer per uur een metro naar en vanuit Capelle het minimum.
 • Behoud van een OV-verbinding tussen Schollevaar en het stadscentrum heeft prioriteit.
 • We willen meer personenvervoer over het water en houden vast aan een waterbushalte in het Nieuwe Rivium.
 • Wij willen goede OV-verbindingen tussen wijken; waar nodig onderzoeken we de ruimte voor een buurtbus.
Duurzaam in Capelle

 

Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei in een fijne en leefbare stad. De Capelse VVD wil dit op een betaalbare manier bewerkstelligen. We willen dit op een slimme manier aanpakken door technologische ontwikkelingen leidend te laten zijn. We streven naar eigen regie en kostenneutraliteit in onze gemeente. We verleiden Capellenaren om gebruik te maken van duurzame energieoplossingen. Vergelijkbaar met de transitie van kolen naar gas; als het makkelijker wordt, gaan we allemaal over.

Huishoudens en ondernemers die willen verduurzamen worden hierbij geadviseerd om zo zelf een keuze te kunnen maken voor de best passende duurzame oplossing in hun eigen situatie. De kosten voor de energietransitie worden gedragen door de particulier, de ondernemer of de rijksoverheid. De gemeentelijke middelen zijn hiervoor niet bedoeld.

 

 • Zonnepanelen horen thuis op daken en niet op onze schaarse grond. Groen blijft groen, en blauw blijft blauw!
 • Voor windmolens is geen plaats in Capelle. Als de huidige windmolen in het Rivium haar technische levensduur heeft doorlopen, komt er wat ons betreft geen nieuwe windmolen.
 • Woningbezitters worden gestimuleerd om vrijwillig te verduurzamen. Zo blijven we inzetten op het ondersteunen bij woningisolatie en de vergroening van daken en gevels.
 • Als uitgangspunt voor duurzame nieuwbouw hanteren we de in Capelle toegepaste prestatie-eisen en met inzet op natuurinclusief bouwen.
 • Wij werken samen met omliggende gemeenten in de regio om waar nodig de warmtetransitie betaalbaar en beschikbaar te houden.
 • Wij enthousiasmeren maatschappelijke organisaties en VvE’s om in zonne-energie te investeren; daar faciliteert de gemeente bij.
 • Wij erkennen de inzet van de vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de verduurzaming van Capelle. Zij krijgen onze steun om hun waardevolle werk voort te zetten.
 • Houtstook is een vrijheid en vraagt om verantwoord stookgedrag.
 • Bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.
 • We heroverwegen de doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda van onze gemeente om deze doelen haalbaar en betaalbaar te houden.
 • Als woningen van het gas af moeten gaan, zal dit woonlastenneutraal plaatsvinden.
Een bloeiende economie in Capelle

 

De Capelse VVD luistert naar de ondernemers en maakt dankbaar gebruik van de kennis die zij hebben. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, voegen waarde toe en ondersteunen vaak sportverenigingen in onze gemeente. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Capelle. We zijn trots op onze lokale ondernemers.

Als het goed gaat met de lokale ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed met de werkgelegenheid in de gemeente. Het is hierbij ook van belang dat Capelle aantrekkelijk blijft voor bestaande en nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen. ‘Work life balance’ wordt in dit kader steeds belangrijker. We willen blijven investeren in wonen, werken en recreëren, omdat dit bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat. Er is veel geïnvesteerd in het Stadsplein, een nieuwe rondweg, goede beplanting, de sloop van een overbodig bankgebouw en de bouw van de garage waar je gratis kan parkeren. Maar er is nog werk aan de winkel.

We zien verder het Nieuwe Rivium als een sterk voorbeeld waar kansen liggen voor bedrijven die zich in Capelle willen vestigen. Het Rivium District wordt een hippe wijk waar we ondernemen, werken, wonen en recreëren.

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar onze lokale economie kan zijn; ook Capelse bedrijven en ondernemers zijn hard geraakt. Daarom blijven we samen met ondernemers investeren om de bedrijfsterreinen, winkelcentra en het Stadsplein aantrekkelijk te houden. Initiatieven mogen niet worden gefrustreerd door onnodige regels. Daarom werken we met de accountmanagers van de gemeente aan het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun doelen en ondersteunen we bij de uitleg van regelgeving. Het antwoord kan niet altijd ja zijn, maar we bieden wel maximale ondersteuning.

 

 • Door in (leegstaande) gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen creëren we een bloeiende lokale economie. De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is dan ook niet meer van deze tijd. De barbier moet ook een biertje kunnen schenken!
 • De gemeente heeft in de coronaperiode ruimere terrassen toegestaan en die zijn een succes. Waar het veilig kan en past in de omgeving zetten we in op het behoud hiervan.
 • Parkeren is en blijft gratis, dit draagt bij aan het behoud van onze winkelcentra.
 • We hebben een afwisselend winkelaanbod in Capelle; dat willen we zo houden.
 • Kleine horecavoorzieningen in de wijken die zorgen voor ontmoeting stimuleren we.
 • In Capelle hebben we in elke wijk voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. We maken ons daarom hard voor het behoud van laagdrempelige voorzieningen, zoals een pinautomaat en brievenbus in de wijk.
 • Het Stadsplein is nog niet af; de nieuwe inrichting van het Stadsplein heeft prioriteit.
 • Ons Stadsplein wordt ingericht als horecaplein. Zo kunnen we de verblijfsduur van bezoekers van buiten Capelle, toeristen en winkelend publiek in de Koperwiek in ons centrum verlengen.
 • Wees loyaal, shop lokaal! We zorgen voor de randvoorwaarden (schoon, heel en veilig) om winkelend publiek te verleiden hun geld in Capelle uit te geven; zo houden we levendige winkels in heel Capelle.
 • De weekmarkt hoort bij de Koperwiek en het Stadsplein. De markt is populair en we willen deze graag sterk houden; een tweede marktdag kan hieraan bijdragen.
 • Winkelcentrum de Terp is een belangrijke voorziening in de wijk Oostgaarde. Hier willen we dat de gemeente samen met omwonenden, eigenaren en ondernemers een toekomstbestendig plan maakt om de omgeving te upgraden.
 • Het contact tussen de gemeente en de ondernemers in en eigenaren van winkelcentra is belangrijk voor de toekomst van het winkelaanbod in Capelle. Voor ons is dit een prioriteit binnen het economisch beleid van de gemeente.
 • Het recht op zondagsopening is inmiddels een gegeven in Capelle en dat blijft zo! Ondernemers bepalen zelf of zij gebruik maken van de zondagsopening; dat blijft zo.
 • Openingstijden van supermarkten mogen op alle dagen in de week gelijk zijn. Dus wat ons betreft mogen de supermarkten ook op zondagochtend open.
 • Door intensieve samenwerking tussen gemeente en ondernemers houden we bedrijfsterreinen up-to-date. Zo zijn de bedrijfsinvesteringszones CapelleXL en West een succes; we zien graag dat deze worden voortgezet.
 • Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en ondernemers die een bijdrage leveren aan de lokale economie. Dit doen we o.a. door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo blijft Capelle een prettige stad om in te ondernemen.
 • Ondernemers hebben een vast aanspreekpunt bij de gemeente. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen en bijvoorbeeld hun vergunningsaanvragen. De gemeente zorgt ervoor en monitort dat ondernemers snel en naar tevredenheid worden geholpen.
 • Via ondernemersverenigingen (zoals het Economisch Netwerk Capelle en ZZP Capelle) wordt inzicht verkregen in lokale en regionale economische belangen. De gemeente betrekt ondernemers actief bij het vormen van nieuw beleid.
Iedereen doet mee in Capelle

De Capelse VVD wil dat iedereen mee kan doen in Capelle. Zo zijn er ook mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Door de coronacrisis zijn afgelopen jaar ook veel Capellenaren onzekerder geworden over hun inkomen, ze hebben geldzorgen of te maken met oplopende schulden. In Capelle zorgen we voor een vangnet. Wie kan werken werkt, wie tijdelijk geen inkomen heeft maar recht heeft op bijstand kan hierop rekenen. We helpen mensen op weg naar werk of begeleiden ze om passend werk te vinden.

De gemeente heeft een faciliterende rol tussen het onderwijs en het Capelse bedrijfsleven. Matching van banen komt van twee kanten; een geschikte kandidaat, maar ook de baan geschikt maken voor een kandidaat. We kijken naar kwaliteiten van mensen en hoe hun talenten breed in te zetten.

Wie recht heeft op een uitkering, kan hierop rekenen. Wij zijn voorstander van preventieve handhaving gericht op het voorkomen van misverstanden en opsporen van fraude. Het repressieve karakter van de Participatiewet staat onder druk, maar een overheid die ervan uitgaat dat iedereen eerlijk handelt is naïef. De afdeling handhaving binnen Capelle doet uitstekend werk en opereert met de menselijke maat; maatwerk staat voorop. Door professioneel feitenonderzoek kunnen de juiste beslissingen worden genomen.

Elk kind verdient een kans om zichzelf te ontwikkelen, om ook later mee te kunnen doen. Ouders maken soms verkeerde keuzes, maar zijn wel verantwoordelijk voor hun kinderen. Daarnaast is er Jeugdzorg dat maatwerk levert, zodat kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Mensen die nieuw in Capelle zijn dragen zelf de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk in de Capelse samenleving mee te kunnen doen. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. We sluiten in Capelle niemand uit.

 

 • We zetten binnen de regionale arbeidsmarkt in op het bewustmaken van werkgevers van de talenten van Capelse werkzoekenden, bijvoorbeeld bij het schrijven van vacatures die aansluiten op de werkzoekenden.
 • De gemeente ondersteunt ondernemers en jonge toekomstige werknemers door hen bij elkaar te brengen voor stage- en opleidingsplaatsen.
 • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren. In Capelle is het Digi-Taalhuis dé plek om op dit vlak ondersteuning te vinden.
 • Fraude met uitkeringen voelt voor de VVD als diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen vorderen we terug. Bij een boete blijven we binnen de grenzen van de wet. Daarbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het gezin.
 • We zetten in op het behoud van het Capels Kindpakket waarmee kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% minimumloon ook mee kunnen doen.
 • Jonge kinderen van ouders die inburgeren krijgen extra aandacht bij taalonderwijs om achterstand te beperken en hopelijk weg te werken.
 • Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden te werken aan inburgering en integratie. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.
 • Mensen met een inkomen die tijdelijk geen eigen woonruimte hebben (bankslapers) kunnen in Capelle een postadres krijgen. Daarnaast worden zij ondersteund in het zoeken naar woonruimte.
 • Capelle moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking op basis van de uitgangspunten van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.
 • “Ben van Waarde” blijft en is van toegevoegde waarde in Capelle om eenzaamheid terugdringen.
 • Toegankelijke openbare voorzieningen, evenals de aanwezigheid van voldoende brievenbussen en pinautomaten in de wijken is noodzakelijk; zo kan iedereen mee blijven doen.
Zorg in Capelle

De Capelse VVD vindt dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom is het van belang dat de gemeente laagdrempelige toegang tot zorg biedt en gratis onafhankelijke ondersteuning biedt bij het aanvragen van zorg. Zo is er altijd iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

We zijn er trots op dat veel Capellenaren met liefde zorgen voor hun naasten. De Capelse VVD vindt mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving en is een groot voorstander van het behoud van de vergoeding voor mantelzorgers. De gemeente kan daarnaast helpen om te voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken. De respijtzorg (een manier om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten) is hierbij cruciaal. De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van het verlenen van zorg en dat er op deze momenten een goede vervanger is die de zorgtaken tijdelijk over kan nemen.

 

 • Gemeentelijke inkomensafhankelijke regelingen in de zorg moeten worden voorkomen.
 • Capellenaren wonen en werken zoveel mogelijk zelfstandig, maar waar zorg nodig is wordt deze geboden.
 • Zorgverleners zijn bezig met zorg; onnodige papieren rompslomp en vinkjes zetten wordt beperkt.
 • Er zijn in Capelle veel instanties die zorg verlenen. De Capelse VVD wil daarom dat er voor onze inwoners een handzaam overzicht beschikbaar komt, zodat voor elke inwoner duidelijk is welke instantie welke hulp biedt.
 • Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en mantelzorgers worden tijdig ontlast door middel van respijtzorg aangeboden door de gemeente.
 • We voorzien in opvang voor Capellenaren met een geestelijke beperking, maar we faciliteren dit niet regiobreed.
 • De coronacrisis heeft het belang van mentale gezondheid extra benadrukt. Samen met scholen en sportverenigingen zetten we in op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid.
 • Jeugdhulp Rijnmond is te duur en te veel op afstand; zorg voor jongeren in Capelle moet zoveel mogelijk preventief en lokaal georganiseerd worden.
 • Wanneer jeugdhulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder dan nodig.
 • Wachtlijsten in de jeugdzorg moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit geldt voor zowel reguliere, als hoog-specialistische zorg.
 • De Capelse manier wordt: één gezin, één aanspreekpunt en één integraal plan van aanpak. Dat creëert vertrouwen en maakt dat effectief hulp geboden kan worden. De problemen van de kinderen hebben namelijk vaak te maken met schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het hele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
 • De Huizen van de Wijk werken omdat hierin veel voorzieningen samenkomen, dit geldt ook voor de Kinderlabs. Wij steunen deze samenwerking binnen welzijn en zorg.
Een leven lang leren in Capelle

Een goed begin voor ieder kind start met goed onderwijs. De gemeente stimuleert op allerlei manieren Capellenaren tot een leven lang leren. Leraren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige volwassen Capellenaren. Zo kijken we naar waar kansen liggen om Capelle een aantrekkelijke werkplek te laten zijn voor leraren.

Op school leren onze kinderen niet alleen Nederlands, rekenen of een ander vak, ook hun algemene ontwikkeling is van groot belang. We werken samen met scholen om te zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot weerbare jongvolwassenen die met beide benen in Capelle staan. Ook vinden wij het belangrijk dat jonge Capellenaren de Nederlandse geschiedenis en cultuur kennen en ons cultureel erfgoed leren te koesteren.

In Capelle is er een grote groep laaggeletterden. Dit betekent dat niet elke Capellenaar mee kan doen. Daarom zorgen we voor ondersteuning bij de eerste stap naar hulp. Het is in Capelle ook van belang een goede aansluiting te vinden tussen opleiding en arbeidsmarkt. Verzuim en voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie moet worden tegengegaan.

 

 • De gemeente stimuleert naar school gaan vanaf 4 jaar; om leerachterstand te voorkomen zorgen we voor voorschoolse educatie.
 • Wij zetten ons blijvend in om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
 • Wij willen meer stageplaatsen in Capelle; de gemeente faciliteert daarom samenwerking tussen bedrijven en Capelse scholen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Het Digi-Taalhuis blijft de centrale plek voor vragen en hulp rondom laaggeletterdheid.
 • Een brede schoolkeuze is belangrijk; openbaar onderwijs is van goede kwaliteit.
 • Geen kind naar school zonder ontbijt; we stimuleren scholen om in dit kader ook hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt en sluit scholen die onze westerse democratische rechtsstaat ondermijnen.
 • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Voor pesten is dus geen plaats, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In Capelle maken we afspraken met scholen en sportverenigingen om pesten tegen te gaan.
 • Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
 • Scholen zijn verantwoordelijk voor het eigen lesmateriaal; zo dragen scholen zelf zorg voor een laptop voor de leerlingen.
 • Een ouderbijdrage is vrijwillig; alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten georganiseerd door school.
 • De school is een veilige omgeving. Daarom is een plek voor schoolmaatschappelijk werk op scholen belangrijk.
 • In nieuwe schoolgebouwen is ruimte voor integrale kindcentra.
 • School- en sportgebouwen kunnen voor en door verschillende doelgroepen worden gebruikt.
 • De bibliotheek is niet langer alleen een plek om boeken te ontdekken; het is de plek voor ontmoeting, de locatie van het Digi-Taalhuis en een veilige plek om rustig te kunnen lezen, studeren en werken.
Sporten en cultuur in Capelle

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat iedereen van jong tot oud kan sporten. Dit is mede mogelijk in Capelle in een van onze prachtige binnen- of buitensportaccommodaties. De gemeente faciliteert en onderhoudt deze gemeentelijke complexen om het kwaliteitsniveau op peil te houden.

Capelle heeft een levendig en waardevol verenigingsleven. Of het nu gaat om vrijwilligers die helpen in de kantine van een voetbalclub, ouders die kinderen naar muziekles brengen of Capellenaren die helpen bij het onderhoud van sportfaciliteiten en sportgebouwen; heel veel wordt gedaan door de leden zelf. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers in onze gemeente die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken Capelle een fijnere plek om te wonen.

In Capelle is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is. In heel Capelle barst het ook van het talent. Wij willen dit talent met een ruim aanbod van kunst- en cultuuronderwijs – zoals muziek-, dans- en theaterles – op scholen en daarbuiten de kans geven zich te ontdekken en ontwikkelen. Wij staan ook voor laagdrempelige toegang tot en een gezond en gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen en evenementen voor jong en oud.

Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling van en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om het Isala Theater of evenementen zoals Koningsnacht en de kermis samen zorgen we ervoor dat we (be)leven in de bruisende gemeente die Capelle nu is. Daar hoort ook bij dat we monumenten, zoals het Van Cappellenhuis met haar Regentenkamer en het Jan Anne Beijerinckgemaal, evenals de dorpse aangezichten in Capelle koesteren.

 

 • Capelle heeft een waterrijke omgeving, elk kind kan dus op zwemles in Capelle. Vangnetzwemmen en zwemles via het Jeugdfonds Sport en Cultuur blijft mogelijk.
 • Wij zijn voor sportvoorzieningen op een goed niveau. Zo kan iedere Capellenaar die dat wil recreatief sporten en is sport in Capelle toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.
 • We willen meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte zoals trimparcours, fitnesstoestellen en wandelroutes – zo mogelijk – met uitzicht op het water (naar het voorbeeld van Schiedam).
 • Bij nieuwbouw of groot onderhoud in de openbare ruimte denken we na over hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
 • Sportief Capelle onderhoudt en beheert de sportcomplexen om zo de verenigingen te ontzorgen.
 • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden en doelgroepen. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.
 • De coronaperiode heeft laten zien dat buiten recreëren belangrijk is. Trapveldjes en speeltoestellen worden goed onderhouden om bewegen en recreëren aantrekkelijk te maken en te houden.
 • Wij willen dat Sportief Capelle het programma voor ouderen doorzet; dit is een succes.
 • Geen enkel kind mag worden uitgesloten bij het sporten. De gemeente helpt kinderen om mee te kunnen doen via bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • We richten één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren waar ze terecht kunnen met vragen of wanneer er iets misgaat. Wij staan voor een uitnodigend evenementenbeleid waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt.
 • Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen het aanbod van kunst en cultuur voor alle Capellenaren. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten, bijdragen aan een maatschappelijk doel en dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.
 • Culturele subsidies zijn gekoppeld aan heldere doelstellingen en prestaties.
 • We staan open voor meer evenementen in Capelle, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, kunst, cultuur en eten. De gemeente faciliteert organisatoren, maar verstrekt geen subsidie voor commerciële evenementen.
Dienstverlening in Capelle

 

De gemeente ondersteunt inwoners en ondernemers. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we inwoners en ondernemers vooruit en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties. Daarvoor is de gemeente nabij. Inwoners en ondernemers worden zo goed als mogelijk geholpen vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’. Als blijkt dat de dienstverlening van de gemeente als niet prettig ervaren wordt, dan zet de gemeente in op verbetering.

Capellenaren moeten snel de juiste medewerker van de gemeente kunnen bereiken en medewerkers van de gemeente zijn duidelijk en komen hun afspraken na. Het toepassen van innovatie technologie kan helpen om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Hiermee kan ook meer dienstverlening op maat worden aangeboden. Bovendien hoeven we dan niet meer voor elke vraag naar het gemeentehuis. De balies van Burgerzaken in het gemeentehuis blijven bestaan om in persoon documenten te kunnen aanvragen.

We zoeken naar mogelijkheden om regeldruk te verlagen en we investeren in samenwerking met ondernemers bij de dienstverlening van de gemeente. Door middel van het bieden van gemak aan de Capellenaren met een vraag of verzoek voor de gemeente, een persoonlijke benadering en een gezamenlijke aanpak versterken we het maatwerk waar de Capellenaar van nu om vraagt. De gemeentelijke organisatie blijft in goed contact met onze (ondernemende) inwoners; in persoon, telefonisch, maar ook digitaal. Medewerkers zijn bereikbaar en benaderbaar, ook in de wijk.

 

 • Post van de gemeente kan meer in digitale vorm; de gemeente zet actief in op digitale correspondentie, als aanvulling op de papieren poststukken. De gemeente houdt rekening met mensen die niet digitaal geletterd zijn.
 • Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.
 • We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen.
 • Traditionele openingstijden “van negen tot vijf” passen niet bij Capelle. We willen dat diensten van de gemeente tijdonafhankelijk kunnen worden afgenomen. Dit betekent flexibele inzet en maximaal aanbod van digitale dienstverlening en afhandeling van bijvoorbeeld een verzoek om een VOG of de verlenging van een rijbewijs.
 • Wij zien graag dat onze gemeente gaat werken met een support ticket systeem (zoals bij webshops). Zo wordt voor zowel inwoners, als de gemeente zelf altijd inzichtelijk wat de status is van een vraag en zoveel als mogelijk tijdig en tevredenheid beantwoord.
 • Het aanvragen van een nieuwe parkeervergunning ter vervanging van een eerder uitgegeven parkeervergunning moet gemakkelijker worden voor de bewoners en bedrijven in Capelle, met prioriteit voor de Molenbuurt.
 • Waarborging van privacy en online veiligheid is noodzakelijk om je vrij te voelen. De gemeente waarborgt dus ook de digitale privacy en veiligheid bij haar dienstverlening. De Capelse VVD wil hier een politiek verantwoordelijke voor binnen het college van burgemeester en wethouders.
 • De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan en te bestraffen.
 • We starten met een pilot voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen.
 • Onze gemeenteambtenaren werken slim samen met collega’s in de regio als dit leidt tot betere oplossingen voor de bereikbaarheid, werkgelegenheid of woningbouw in Capelle.
Verstandige financiële keuzes in Capelle

Belasting is een noodzakelijk kwaad om de collectieve voorzieningen in onze stad op peil te kunnen houden. De Capelse VVD wil dat onze inwoners en ondernemers zo min mogelijk geld kwijt zijn aan de gemeente. Iedere euro die de overheid uitgeeft is eerst door een hardwerkende inwoner verdiend. Daarom moet de gemeente zich richten op haar kerntaken en zich niet bemoeien met zaken die mensen ook zelf goed kunnen regelen. Wat de gemeente wel doet, moet zo efficiënt mogelijk gedaan worden.

Een gemeente is zelf pas gezond als haar financiën op orde zijn. Daarom gaan we zuinig en verstandig om met het belastinggeld dat geïnd wordt van onze inwoners en ondernemers. Wij willen het wonen, werken, ondernemen en recreëren in Capelle betaalbaar houden. Elke euro die de gemeente uitgeeft is immers collectief geld dat wordt ingezet voor collectieve voorzieningen en niet voor individuele wensen. Afgelopen jaren hebben we ons daarom hard gemaakt om de inkomsten en uitgaven in onze gemeente in balans te houden en dat is goed gelukt. De gemeentelijke lasten zijn ook laag gebleven. In Capelle is tegelijkertijd veel geïnvesteerd om voorzieningen in onze gemeente op peil te houden.

We zien dat een steeds grotere groep inwoners van Capelle in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding van lokale heffingen. Dit vinden wij onwenselijk, omdat iedereen bij moet dragen aan de publieke voorzieningen. De gemeenten krijgen ook steeds meer taken, terwijl financiële dekking hiervoor uitblijft. Wij willen daarom ook dat elke Capellenaar in een oogopslag kan zien waar gemeenschapsgeld aan wordt besteed. De gemeente legt zo helder en transparant verantwoording af over de besteding van belastinggeld.

 

 • De gemeente voert een actieve lobby om de algemene uitkering van het Rijk te laten aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt voor haar wettelijke taken.
 • De kosten voor jeugdzorg, de WMO en huishoudelijke hulp moeten uit de rijksmiddelen te dekken zijn.
 • Als de gemeente kosten moet maken voor de energietransitie – anders dan voor het gemeentelijk vastgoed – wordt dit betaald met rijksmiddelen.
 • De gemeente is terughoudend met het verstrekken van subsidies. Subsidies worden alleen verstrekt als de doelstellingen (nog) actueel zijn; dit wordt periodiek getoetst.
 • Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is niet meer mogelijk; iedereen draagt bij.
 • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei extra kosten op inwoners worden afgewenteld.
 • De opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen biedt onze gemeente een unieke kans. Deze reserve moet verstandig besteed worden en kan ingezet worden voor eenmalige investeringen zonder terugkerend karakter.
 • De gemeente voert een solide financieel beleid; de begroting van de gemeente is meerjarig sluitend.
 • Mede dankzij de inzet van de Capelse VVD zijn de gemeentefinanciën op orde en hebben we de laagste woonlasten in de regio. Wat ons betreft blijft dit zo.
 • Wanneer de gemeente voor de keuze komt te staan om te bezuinigen of de lasten te verhogen, vinden wij dat de gemeente te allen tijde eerst kritisch naar eigen uitgaven moet kijken.
 • De gemeente begroot reëel. Zo worden de begrote uitgaven beter verantwoord en niet alleen de wijzigingen in de begroting ten opzichte van het voorafgaande jaar.
 • De gemeente is terughoudend met het instellen van reserves. Investeringen die twee jaar niet zijn aangesproken vloeien terug naar de algemene reserves.
 • We zijn terughoudend met het inzetten van onze reserves om exploitatietekorten af te dekken.
 • Vastgoed in eigendom van de gemeente willen we zoveel mogelijk beperken. Alleen als het direct bijdraagt aan een maatschappelijke functie en de markt dit niet kan invullen, houdt de gemeente dit vastgoed nog aan.

Illustraties bij het programma zijn met veel liefde gemaakt door Rosalie Bambara © 2021 Bambara.nl

Stel je vraag aan de Capelse VVD

3 + 8 =